පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ පුන්‍යකර්මය 2021 ජනවාරි මස 20 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

News & Events

09
ජන2020

2021-සඳහා-රාජකාරි-ඇරඹීම

2021 නව වසර සඳහා රාජකාරි ඇරඹීම පස්ගොඩ...

09
ජන2020

ලේ දන්දීමේ පුන්‍යකර්මය 2021

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ...

Scroll To Top