අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
ජන2020

2021-සඳහා-රාජකාරි-ඇරඹීම

2021 නව වසර සඳහා රාජකාරි ඇරඹීම පස්ගොඩ...

09
ජන2020

ලේ දන්දීමේ පුන්‍යකර්මය 2021

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ...

Scroll To Top