ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

09
Jan2020

The commencement of duties of 2021

The commencement of duties for the New...

09
Jan2020

Blood Donation 2021

Blood donation programe held in 20th of...

Scroll To Top