වර්ෂ 2018 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල  බැංකු සංගම් 03කි. ඒවා නමින් පස්ගොඩ, ඌරුබොක්ක හා බෙරලපනාතර වේ. එහි සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් සාමාජික සංඛ්‍යාව පිළිවෙලින් 3387, 3000 හා 3108 කි. 

ඒ අනුව පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 1.343.250කි. එම ප්‍රතිපාදන වලින් රැකියා අභිමුඛ වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා රු. 200.000/- ක්ද, අළෙවි සංවර්ධනය සඳහා රු. 200,000/- ක්ද, අනෙකුත් ව්‍යාපෘති සඳහා රු. 943250/- කද මුදලක් වෙන් කර ඇත.

                                                         භාණ්ඩ ලබා දීම                                                        වෘත්තීය පුහුණුව                             එකතුව                                  
පස්ගොඩ   13 02  15 
 ඌරුබොක්ක  12 01  13 
 බෙරලපනාතර  13 02  15 
 එකතුව  38 05 43

 

 

සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබීම

සහනාධාරයේ වටිනාකම (රු)                              ප්‍රතිලාභී සංඛ්‍යාව                                             
 3500 1447 
 2500 660 
 1500  945 
 420 219 
 3271

News & Events

09
Jan2020

2020 සඳහා රාජකාරි ඇරඹීම

2020 නව වසර සඳහා රාජකාරි ඇරඹීම පස්ගොඩ...

09
Jan2020

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ රාජකාරී ඇරඹුම

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලයේ නව ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top